Bestyrelsesmøde d. 2-11-2020

1) Formanden bød velkommen. Nye Corona regler fra DIF Og DDBU

2) Referat fra seneste møde godkendt og underskrevet.

3) Kassereren havde endelig fået råderet over klubbens konti. Der var opstillet et regnskab for de første 10 måneder, som ser fornuftigt ud. Omsætningen i klubben er faldet, til gengæld har vi næsten bibeholdt vores medlemmer. Det blev aftalt at søge DIF om yderlige Corona hjælp.Kassereren vil opdatere vores medlemslister. Et tidligere medlem havde afleveret sin klubnøgle.

4a) Corona krisen ligger hårdt over klubben, hvor  vi højst må værer 10 spiller i klubben ad gangen. Det betyder at vores klubturneringer, bliver delt i 2. Vi spiller til middag og igen om aften. Vi sender spille tider ud til alle som har mail, med hvornår man skal spille. Tiderne kan også ses på vores hjemmeside, som er nfbk.dk. Mandag og onsdag er klubben lukket fra kl. 16.00 til kl.17.30. Idet tidsrum vil  rengøringen husere. Kommer du i det tidsrum, så bliv uden for klubben, til hun er færdig. Husk stadigvæk at rengører billardbordene, kugler, kegler og dommerbordet. Vi må desværre konstatere at der er nogen, der snyder sig udenom. Det er ikke i orden.

4b) Julefroksten er desværre udsat til bedre tider.

4c) Verner har indhentet tilbud på 4 nye scorertavler. Bestyrelsen var enig om det er en god ide, da de gamle tavler efterhånden er 9 år gamle. Der er lidt vrøvl med nogle af tasteturerne en gang imellem. Vi venter til at DIF´s forenings pulje åbner igen, måske er vi heldige at få et tilskud.

4d) 15 af vores medlemmer har deres kø liggende på hylderne i spillelokalet. Det ser vi ikke i andre klubber.Bestyrelsen besluttede at alle medlems køerne skal opbevares i et skab inde på kontoret. Vi fjerner hylderne da de bare samler støv.

4e) Spiritus bevillingen som vi har søgt er ikke kommet endnu. Thyge undersøger sagen.

4f) Det er flere gange blev drøftet, at medlemmer der melder sig ud, ikke aflevere deres klubnøgle igen. Thyge kontakter en låsesmed for et tilbud.

5) Nakskov billardklub havde forespurgt Ove, om vi kunne stille med 2 spillere, til deres 80 års jubilæum d. 13-2-2021. Vi kommer hvis forsamlings forbudet tillader det. Thyge havde lavet et beslag til den nye lampe, som skal sidde ved den udvendige informations tavle, Benny monterer lampen. Benny indhenter et tilbud på 2 nye nøddøre.

6) Næste møde d. 4-1-2021 kl. 16.30   

 

 

Spillermøde d. 16-6-2020

Ove bød velkommen til spillermødet, som foregik efter generalforsamlingen. Det blev besluttet at søge foreløbig 13 licenser. De kan søges fra dag til dag .Der blev opstillet følgende hold

1 Serie 1 Hold, og 1 Serie 3 Hold

2 Old Boys Hold.

2 3mandshold

2 Mandshold bliver vi 9 hold

20 mand til mandags billard.

Onsdagsbillard kører videre med 2. runde d. 17-6-2020 og fortsætter hen over sommeren kun afbrudt i uge 29 og 30 hvor vi har lukket.

Mødet slut kl. 21.15

Benny S

Sekretær

 

Generalforsamling d. 16-6-2020

Formanden Thyge Andersen bød velkommen, og opfordrede til et øjeblik stilhed til ære for vores gamle formand, Jens Ø der var gået bort i løbet af året. 

1)  Asger Johansen blev valgt som dirigent. Benny Søj valgt som referent. 

2) Der var mødt 17 A medlemmer og 1 B medlem. Ole Petersen og Freddy Madsen valgt som stemmetæller 

3) Bestyrelsens beretning ved formanden. Efter flere udsættelser er vi endelig klar til at afholde årets generalforsamling. Det er et år vi aldrig vil glemme, hvor vi i 3 måneder ikke har spillet eller set hinanden. Det har jeg på det personlige plan ikke prøvet før, når vi var vant til at spille 3 til 5 gange om ugen.

Når det er sagt, var sæsonen 2019/20 et godt år med ca. 33 medlemmer, men dog med kun gennemsnitlige resultater. Ikke afsluttende finale runder, men sådan var det jo for alle.

Vi havde 80 jubilæum, det blev afholdt som en grillfest d. 24-8-2019 i strålende solskinsvejr. Vi var 30 deltager med vores koner og kærester. Vi grillede, spillede banko, hvor Søren Søgård havde sponseret en del af gevinsterne, og fik en rigtig hyggelig dag.

Vores klubhus har snart 50 år på bagen, det kan jo efterhånden ses. Vi har fået lavet nye vindskeder, og udskiftet 4 tagplader. 1 ny hoveddør har vi også fået.

Murværket under de fleste af vinduerne var revnet. Bagvæggen og skaktene ved nødudgangene var ligeledes revnet. Med den alder vi efterhånden er oppe i, kan vi desværre ikke lave sådanne ting mere. vV har måtte betale os fra det.

Vi havde 2 arbejdsdage, hvor vi lavede hovedrengøring, fik malet køkkenet og kontoret. Vi var 11 den ene gang og 8 den anden gang, det var rigtig flot. Vi håber at gentage succesen i år. Hvor vi håber at få malet gangen og toiletterne, plus div. andre ting.

Vi havde sidste år fået 15.000 kr. af DIF`s foreningspulje, til udskiftning af banderne på bord 3-4 og 6. I år har vi fået 20.000 Kr. i ekstraordinært materialetilskud fra kommunen. Vi får lavet banderne på de sidste 3 kegleborde, og lagt nye klæder på alle 6.                                                            

Julefrokosten gik som sædvanlig godt, desværre var vi ramt af en del afbud, men med sponsor gaver fra Top rens løb det fornuftig rundt.

Igen i år har vi været vært for temamødet. Det blev afholdt d. 4-2-2020 med den nye formand fra DDBU.

Så vil jeg til slut sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, også en tak til Verner for at overtage vores hjemmeside og køre onsdagsturneringen efter Kjeld Mikkelsen, som desværre blev sygdomsramt i løbet af sæsonen. Også en tak til ham.

En særlig Tak skal lyde til vores kasserer igennem mange år for at holde så godt styr på finanser, som har valgt at træde tilbage.

Beretningen godkendt. 

4) Lasse fremlagde sit sidste regnskab, som kasserer for NFBK. Der var et underskud på 503 kr.

Regnskabet godkendt. 

5) Ove Bach Turneringsleder. Ja, det var en afkortet turnering, så det var uheldigt for nogen. Men der forelægger en afslutning alligevel.

Serie 1 blev nr. 5

Serie 3 blev nr. 3

Old Boys Nykøbing 2 blev nr. 1. Det var en skam at holdet ikke gik videre.

                 Nykøbing 1 blev nr. 4

3 Bande  2 mandshold suveræn 1. plads. Det var en skam at holdet ikke gik videre.

3 Mandshold. Nykøbing 1 blev nr. 5

                          Nykøbing 2 blev nr. 2

Interne turneringer

Klasse A+B lagt sammen vinder Georg Nielsen.

Klasse C+D lagt sammen spilles senere.

2 Mandshold Ib Christoffersen og Ole Pedersen.

Mandagsturneringen Asger Johansen.

Onsdagsturneringen Henning Gornitzka.

Kammeratskabspokalen Ole Pedersen. 

6) Fastsættelse af kontingent. Ingen justering. 

7) Ingen indkommende forslag. 

8) Ole Svendsen valgt til kasserer

     Benny Søj genvalgt til bestyrelsen 

9) Bestyrelsessuppleanter Verner Løgmand-Asger Johansen. 

10) Revisorer Jan Nielsen-Henning Rasmussen. 

11) Revisorsuppleanter Jan Godske-Michael B. Nielsen. 

12) Benny orienterede om retningslinjerne for op lukning efter Corona krisen. Vi har pakket stofhåndklæderne væk. Der er opsat papirhåndklæder i køkkenet og på toiletterne. Når der bliver vasket op, skal viskestykkerne til vask efter endt brug. Der er sat skilte op med hvor mange der må være i hvert rum. Vi fordobler rengøringen, men det er ikke nok. Vi stiller håndsprit op flere steder, for at vi alle kan føle os sikre,

Alle skal spille med  handsker på begge hænder, også når de er fungere som dommer eller listefører. Billardhandsker hvis alle finger og hånd er dækket, eller andet som du ønsker at spille med. Ved at bruge handsker til også at trykke på tastaturet til scoretavlerne, og til at skrive listerne. Dermed undgår vi at bruge håndsprit 30 gange pr. spil.

Før man starter med at spille billard, skal bordet som du ønsker at spille på, tørres af med vand og sæbe på træpanelerne. Billardkuglerne og keglerne tørres også af, sammen med dommerbordet. Husk stadig at støvsuge med handsker, når du er færdig med at spille.

Ved bordene i cafeteriet må der kun sidde 4 mand pr bord, men så må vi benytte bordene i kontoret og spillesalen. Når der skal synges, bliver vi nød til at gå ned i spillesalen, for at holde afstand.

Der er hængt plakater op med hvor mange personer der må være i hvert rum

Kører du ud og træner hvor du er alene eller sammen med andre, hvor klubben normalt ikke er åben. Skal du følge overstående retningslinjer, og spritte af på de flader du berører, gulvene i de rum du bevæger dig i skal vaskes.

Disse tiltag er ikke for at genere medlemmerne, men en forudsætning for at få lov til at åbne klubben. Bestyrelsen er ansvarlig for at det bliver efterlevet og klubben kan blive idømt bøder, hvis det ikke bliver overholdt. Følg de forskellige opslag der er hængt op  i klubben, så vi kan komme i gang med at spille billard, men stadig   passe på hinanden og med god afstand.

Aktiv Sommer har spurgt om vi vil deltage i år for børn fra 0 til 8 klasse. Vi har sagt ja til børn fra 12 år og opefter. De skal helst kunne nå op til bordet. De kommer i uge 27 og 28 fra kl. 10-12.

Søgård kommer d. 10-7 og afmontere bordene. De kommer igen og laver det færdigt d. 15-7-2020. Vi holder lukket i uge 29 og 30.

Thyge sluttede af med at takke for god ro og orden, og især en stor tak til vores afgående kasserer Lasse Warberg. Derefter blev der råbt et 3 gange leve for NFBK.

Mødet slut kl.20.05. 

Formand Thyge Andersen                              Kasserer Ole Svendsen                 Turneringsleder Ove Bach 

                          Bestyrelsesmedlem Ib Christoffersen                       Sekretær Benny Søj 

Suppleant Verner Løjmand                                                                       Suppleant Asger Johansen