Vedtægter for Nykøbing Falster  Billardklub  

                                                                            

                                 

 

                                                                          § 1

       Klubbens navn er Nykøbing Falster Billard Klub, NFBK, stiftet den 20 august 1939.

       klubbens hjemsted er Nordre Ringvej 27, Nykøbing Falster, Guldborgsund Kommune.

       klubben er tilsluttet Den Danske Billard Union, DDBU, under Danmarks Idræts-Forbund,

       DIF, og er underlagt deres love og bestemmelser.

 

                                                      § 2

       Klubbens formål er, med udgangspunkt i fællesskabet og indenfor rammerne af DDBU og DIF; s

       love, at skabe interesse for billardspillet ved afholdelse af turneringer, opvisninger og undervisning

       og dermed skabe et godt socialt samvær blandt medlemmerne.

 

                                                                     § 3

Medlemskab, som aktiv eller passiv, kan erhverves af enhver der har interesse for billardsporten, og

som bestyrelsen finder egnet.

Ved første kontingent indbetaling modtages et eksemplar af klubbens vedtægter.

Æresmedlemskab skal af bestyrelsen, fremsendes til generalforsamlingen til eventuel godkendelse.

Skal vedtages med samme majoritet som ved vedtægtsændringer.

Medlemsmøder afholdes efter behov, dog mindst en gang årligt.

Som B medlem kan en person, der er medlem af en anden billardklub, og betaler kontingent til denne

og har licens der (betegnes som moderklub) optages som B medlem i NFBK.

Et B medlem betaler ½ kontingent, og kan deltage i NFBK´s interne aktiviteter, men ikke i DDBU

Turneringer.  

En spiller der er over 65 år, kan optages som B medlem. På betingelsen af at der max. spilles 6 måneder

på et kalenderår.

Det er tilladt at de 6 måneder er vintermåneder fra 1. oktober til 31 marts det følgende år.

Kontingent betales pr. kvartal 1. oktober og 1. januar og udgør en fjerdedel af årskontingentet pr. kvartal.

 

                                                                                 § 4 

Indmeldelsen skal ske skriftlig til klubbens kasserer, og er bindende for en kontingentperiode.

Aktive medlemmer der er fyldt 18 år, kan efter 1måned, mod betaling af et depositum, erhverve 1 nøgle

til klubhuset og har hermed, under ansvar over for bestyrelsen, fri adgang til at spille i klubben.

 

                                                                                § 5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud ½ år af gangen. 1 januar og 1. juli.

Bestyrelsen betaler ½ kontingent. Er kontingentet ikke betalt inden udgangen af forfalds måneden,

mister medlemmet sin ret til at spille billard. Kasserenen skal umiddelbart herefter gøre medlemmet

opmærksom på problemet, og at der nu er blevet pålagt et gebyr. Er kontingentet plus gebyr stadig ikke

betalt, senest 14 dage efter sidste rettidige forfaldsdag, mister man sit medlemskab.

Retten til medlemskab og at spille billard kan igen erhverves, når restance og gebyr er betalt.

Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.

 

                                                                                § 6

Udmeldelse skal ske skriftligt til kasserenen med 1 måneds varsel, til udgangen af en kontingent

periode. Udmeldelsen kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellem-

værende med klubben.

 

                                                                                 § 7

Karantæne- Eksklusion. Medlemmer hvis fremtræden strider mod klubbens vedtægter, skader

klubbens trivsel eller til gene for klubbens øvrige medlemmer, kan af bestyrelsen idømmes indtil

2 års karantæne. Bestyrelsen kan dog igen ophæve karantænen, hvis forhold taler herfor.

Såvel i sager om karantæne som ved eksklusion har medlemmet krav på, overfor bestyrelsen, at

kunne fremføre sine synspunkter, inden bestyrelsen træffer sin endelige afgørelse.

I tilfælde af eksklusion kan medlemmet kræve, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende

generalforsamling som et særskilt punkt på dagsorden. En stadfæstelse skal godkendes med sammen

majoritet som ved vedtægtsændringer.

 

                                                                                 § 8

Klubben ledes iht. Nærværende vedtægter af en bestyrelse på 5 medlemmer. 1 formand, 1 kasserer

og 3 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år.

Bestyrelsesmedlemmer skal være fyldt 18 år, og have været medlem af klubben i mindst 6 måneder.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der udarbejdes en beskrivelse af de enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejdsområde.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

 

                                                                       § 9

Ordinær Generalforsamling afholdes i klubbens lokaler en gang årligt inden udgangen af maj måned.

Skal være bekendtgjort alle foreningens medlemmer, samt ved opslag i klubben, mindst 14 dage forinden.

Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde en dagsorden, iht. Vedtægterne, og et revideret regnskab for året.

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, der har betalt kontingent, samt hvem

bestyrelsen måtte indbyde.

Valg: Formanden og kassereren vælges særskilt til de respektive poster, øvrige bestyrelsesposter fordeles

ved konstituering i bestyrelsen, med 1 sekretær, 1 turneringsleder og et bestyrelsesmedlem. Konstitueringen skal være afsluttet senest 14 dage efter valget.

Fraværende valgbare medlemmer kan vælges til en post, når der foreligger skriftlige tilsagn om at vedkommende er villig til at modtage valg.

                              Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

                              Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.

Herudover vælger generalforsamlingen hvert år:

                              2 Bestyrelsessuppleanter.

                              2 Revisorer.

                              2 Revisorsuppleanter.

Genvalg til alle poster kan finde sted.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, i alle forhold, og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

1.      Valg af dirigent og referent.

2.      Prøvelse af mandater og valg af 2 stemmetællere.

3.      Bestyrelsens beretning.

4.      Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5.      Tuneringslederens beretning.

6.      Fastsættelse af kontingent.

7.      Behandling af indkomne forslag.

8.      Valg af bestyrelse.

9.      Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

10.    Valg af 2 revisorer.

11.    Valg af 2 revisorsuppleanter.

12.    Eventuelt.

 

                                                                           § 10

Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år, som senest ugedagen forinden har betalt

kontingent, plus et eventuelt gebyr. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Alle afstemninger sker ved håndsoprækning og ved relativ stemmeflerhed, uanset de fremmødtes antal.

Skriftlig afstemning skal anvendes, hvis dirigenten skønner det nødvendigt, hvor 2 kandidater er

opstillet til sammen post, eller når 2 medlemmer anmoder herom.

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte, og træder i kraft på den generalforsamling de

er vedtaget.

 

                                                                             § 11

Bestyrelsen er, overfor generalforsamlingen, ansvarlig for klubbens økonomi og den daglig drift.

Bestyrelsen kan ikke sælge klubhuset eller billardbordene. Det kan kun godkendes af en ekstraordinær

indkaldt generalforsamling.

Bestyrelsen og de enkelte medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens forpligtelser. Det gør alene

klubbens aktiver.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer, eller 2 bestyrelsesmedlemmer

plus en indkaldt suppleant er til stede. Bestyrelsen afholder møde så ofte klubbens tarv kræver det,

efter ønske fra formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Indkaldelse til bestyrelsesmøde påhviler formanden.

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Kassereren fører klubbens regnskab og er ansvarlig for de ham betroede midler.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer,

mindst en gang årligt.

Kassereren fører tillige en medlemsliste med adresser og telefonnummer.

Sekretæren fører klubbens forhandlingssprotokol med beretning over det på generalforsamlingen og

bestyrelsesmøder passerede. Beretninger underskrives af alle bestyrelsesmedlemmer. Protokollen skal

være til rådighed for medlemmerne på generalforsamlingen.

   

                                                                              § 12

Tegningsregler og hæftelse. Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Ved

optagelse af lån, tegnes klubben af den samlede bestyrelse.

Der påhviler ikke klubbens medlemmer nogen personlig økonomisk hæftelse, for de af klubben indgåede

forpligtelser, ud over kontingentet.

 

                                                                               § 13

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes iht. §11 og 13, efter en enig bestyrelsesbeslutning eller når

mindst 1/3 af klubbens medlemmer, til bestyrelsen, fremsætter skriftlig anmodning herom, med angivelse

af de emner der ønskes behandlet. Afholdelse skal ske senest 3 uger efter anmodningen.

Indkaldelse og afstemningsprocedure er som ved ordinær generalforsamling. Bestyrelsen udsender

specificeret dagsorden.

 

                                                                               § 14

Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt omstændighederne gør det nødvendigt. Bestyrelsen skal i givet fald indkalde til ekstraordinær generalforsamling, med opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Opløsning af klubben kan kun vedtages såfremt ¾ af alle klubbens medlemmer stemmer derfor.

Bestyrelsen skal til generalforsamlingen, som likvidator, pege på en repræsentant fra kommunen.

Alle Klubbens aktiver skal henstå i kommunen i max. 3 år, med henblik på evt. genåbning. Lykkes dette ikke tilfalder klubbens aktiver kommunen, som herefter skal bruge aktiverne til almennyttige, sportslige

eller kulturelle formål.

Klubbens medlemmer har ikke krav på nogen del af klubbens formue.

 

Således vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 20 august 1939 og senest ændret på ordinær generalforsamling den 1. maj 2018.