Information

Velkommen til alle der har lyst til billard!
Klubben blev stiftet i 1939 og havde 75 års jubilæum i 2014.
Efter en del år på adresser i byen, besluttede fremsynede medlemmer,
 medio halvfjerdserne, at købe en grund, dengang udenfor byen. og
herefter selv at bygge vores nuværende klubhus.
Vi råder derfor over nogle meget fine og stadig yderst velegnede lokaler.
6 helmatch kegleborde og 2 carambole borde er grundlaget for vore spil muligheder.
Næsten hver dag er der medlemmer i klubben,
som er en nøgleklub, hvor man efter en observationstid kan få en nøgle
og derfor kan spille døgnet rundt hele året,
hvis dette ønskes.Den daglige ledelse varetages af bestyrelsen som omfatter
formand, kasserer, sekretær, turneringsleder
og et medlem uden portefølge.
Kontingentet i klubben fastsættes af generalforsamlingen
og er i skrivende stund  770 kr, pr. halve år,
for alle aktive over 25 år, det halve for alle mellem under 25 år.
 Som noget nyt kan du spille et kvartal for kr. 385,00 hvis du er pensionist.Passive 150 kr. pr. år.Den første måned er som regel en gratis prøvetid.
Klubaften er mandage 19.00 - 22.00,
med interne turneringer og træning.
Fredage 12.00 - 16.00 bliver også benyttet af flere og flere medlemmer.
Onsdage 13.00 - 17.00 er pensionistdag.
Tirsdage både eftermiddag og aften samt torsdage aftener
deltager klubben med en række hold i eksterne turneringer,
som udbydes af vores forbund DDBU.
Vi spiller serie billard om søndagen,
med tre hold i forskellige rækker.
Lørdage spilles gerne alle individuelle turneringer.
Skulle du få lyst til at prøve spillet,
skal du bare møde op i klubben så skal vi nok guide dig
med instruktion og information. Udstyr kan lånes i klubben.
Bestyrelsen april 2015.

Billad!

Klubben har mange billard muligheder!
Generalforsamling

Nykøbing F. Billardklub Nordre Ringvej 27   4800 Nykøbing F
Mobil 24 44 36 86          WWW. nfbk.dk


 


 Indkaldelse til Generalforsamling
I klubbens lokaler
Torsdag d 2. maj 2019 Kl. 1900
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.


 Det årlige spillermøde vil blive afholdt tirsdag d. 28. maj 2019 kl. 1900. Her kan man tilmelde sig til de nye turneringer.


 


På Bestyrelsens vegne
Benny Søj

Dagsorden til Generalforsamlingen d. 2-5-2019

       Dagsorden generalforsamling 2.maj kl. 19.00:1.Valg af dirigent og referent.


2. Prøvelse af mandater og valg af 2 stemmetællere.


3. Bestyrelsens beretning.


4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.


5. Turneringslederens beretning.


6. Fastsættelse af kontingent.


7. Behandling af indkomne forslag.
 Se vedlagte forslag til generalforsamlingen.


8. Valg af bestyrelse.
 Formand: Thyge Andersen modtager valg
       Bestyrelsesmedlemmer: Ove Bach, Ib Christoffersen modtager genvalg.               
 Benny Søj vælges for 1 år.
      
9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
 Foreslår Freddy Madsen og Ole Svendsen.


10. Valg af 2 revisorer.
 Foreslår Kjeld Mikkelsen og Asger Johansen.


11. Valg af 2 revisorsuppleanter.
 Henning Petersen og Elmer Madsen.
         12. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen D. 2. maj 2019

Forslag til generalforsamlingen 20191) §3
Ole Sørensen indstilles til Æresmedlemskab.2) §3
Ændring til §3 :Et B medlem kan deltage i NFBK`s interne aktiviteter, men ikke deltage i DDBU´s turneringer.
Ægtefæller eller samboende kan den ene part, optages som B medlem


3) §5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen og betales forud ½ år ad gangen. 1. januar og 1. juli.
B medlemmer og ungdomsspiller indtil 25 år betaler ½ kontingent.
Passive medlemmer betaler 1/10 af års kontingent, rundet om til hele 10 kr.
 Så længe et æresmedlem er aktiv spiller betales 1/2 kontingent. Ved ophør som aktiv spiller bliver medlemmet kontingent fri. ( gælder kun for kommende æresmedlemmer.)


4 §7)
I tilfælde af eksklusion kan medlemmet kræve, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende
generalforsamling som et særskilt punkt på dagsorden. En stadfæstelse skal godkendes med sammen
majoritet som ved vedtægtsændringer.


Ændres til: En stadfæstelse skal godkendes med simpelt flertal.


5)) § 9


Ordinær Generalforsamling afholdes i klubbens lokaler en gang årligt inden udgangen af maj måned.
Skal være bekendtgjort alle foreningens medlemmer, samt ved opslag i klubben, mindst 14 dage forinden.


Ændres til: Ordinær Generalforsamling afholdes i klubbens lokaler 1. tirsdag i maj måned.
Skal være bekendtgjort ved opslag i klubbens lokaler mindst 14 dage forinden.


6) § 10


Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 14 år, som senest ugedagen forinden har betalt
kontingent, plus et eventuelt gebyr.
Tilføjelse til § 10: B medlemmer og passive medlemmer har ikke stemmeret.


7) Rygeforbud indedørs i klubben.


Regnskabet er ophængt i klubben